More Website Templates @ TemplateMonster.com -September 19th, 2011!
 • O nas

  Photographer’s Portfolio is one of free web templates created by TemplateMonster.com team, optimized for 1280X1024 screen res.

  Read More

  What’s New

  25sept

  Vero eos accusamus

  This Photographer’s Portfolio Template goes with 2 packages– with PSD files (available for regi- stered members) & without them.

  22sept

  Excepturi sint occaecati

  This template has several pages: Home Page, About, Portfolio, My Services, Contact (note that contact us form – doesn’t work).

  Read More

  My Services

  Dereos accusamus dignis simos

  Ducimus blanditiis praesentium voluatum molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animimolestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur a, id est laborum et dolorum fuga.

  Nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus:

  Read More


 • Mega Promocja Strzy??enie za darmo dla Emeryt??w i Rencist??w


  Aktualności


 • Masa??e

  MASA?? KLASYCZNY

   

   

  Celem masa??u klasycznego jest zadzia??anie na uk??ad ruchu (mi???nie, ??ci?gna, torebki stawowe, okostn?, ko??ci) oraz na sk??r? i tkank? ???czn?, t??uszczow?, zako??czenia nerwowe w sk??rze, a tak??e na uk??ady krwiono??ny i ch??onny. Po??rednio masa?? klasyczny dzia??a r??wnie?? na narz?dy wewn?trzne.

   

   

  Masa?? klasyczny ma dzia??anie miejscowe i centralne

   

  W wyniku dzia??ania miejscowego nast?puje:

  - rozszerzenie naczy?? krwiono??nych i limfatycznych,

  - przyspiesza si? przep??yw krwi przez mi???nie,

  - poprawia si? dostarczanie substancji od??ywczych i wydalanie produkt??w przemiany materii,

  - wzmaga si? dop??yw tlenu do kom??rek mi???niowych,

  - nasila si? przep??yw krwi przez nasze cia??o, a w tym samym przez nerki, na co dowodem jest zwi?kszone wydalanie moczu po masa??u

   

  Dzia??anie centralne:

  Polega na pobudzeniu uk??adu nerwowego, kt??ry za pomoc? odruch??w wp??ywa na poszczeg??lne narz?dy i uk??ady naszego organizmu. Stan pobudzenia kory m??zgowej podczas masa??u na drodze odruchowej powoduje uwolnienie takich hormon??w jak: histamina, acetylocholina czy adrenalina, kt??re wp??ywaj? na rozszerzenie naczy?? krwiono??nych.

   

  Wp??yw masa??u klasycznego na organizm cz??owieka

   

  Wp??yw na tkank? sk??rn?:

  - podczas masa?? usuwane s? ze sk??ry w postaci ??usek obumar??e kom??rki nask??rka,

  - masa?? u??atwia oddychania sk??rne,

  - poprawia czynno??? wydalnicz? gruczo????w ??ojowych i potowych,

  - pod wp??ywem masa??u naczynia sk??rne rozszerzaj? si?, przez co poprawia si? od??ywianie sk??ry oraz znajduj?cych si? w niej gruczo????w,

  - przyspiesza obieg krwi i ch??onki w naczyniach sk??rnych

   

   

   

  Wp??yw na tkank? mi???niow?:

  - poprawia zaopatrzenie mi???ni w tlen i substancje od??ywcze,

  - przyspiesza wydalanie produkt??w przemiany materii,

  - zwi?ksza zdolno??? mi???ni do pracy,

  - zapobiega zanikom mi???niowym,

   

  Wp??yw na stawy i aparat wi?zad??owy:

  - zwi?ksza si? elastyczno??? i wytrzyma??o??? aparatu wi?zad??owego,

  - poprawia si? ruchomo??? staw??w,

  - polepsza si? ukrwienie, co powoduje lepsz? i szybsz? wymian? produkt??w rozpadu na substancje od??ywcze

   

  Wp??yw na uk??ad krwiono??ny i limfatyczny:

  - pobudza te uk??ady co powoduje lepsze zaopatrzenie organ??w w tlen i substancje od??ywcze,

  - u??atwia odp??yw krwi ??ylnej,

  - likwiduje objawy zastoinowe, wch??aniaj? si? obrz?ki,

  - wzrasta szybko??? obiegu krwi,

   

  Wp??yw na uk??ad nerwowy:

  - masa?? wp??ywa na centralny uk??ad nerwowy za po??rednictwem uk??adu obwodowego,

  - powoduje wysy??anie bod??c??w do mi???ni, gruczo????w wydzielania wewn?trznego i pozosta??ych narz?d??w ustroju,

   

  W zale??no??ci od sposobu wykonania masa??u dzia??a uspokajaj?co lub pobudzaj?co.

   

  Wp??yw masa??u na pozosta??e uk??ady:

  - przyspiesza obieg krwi w naczyniach krwiono??nych, a tym samym zwi?ksza ilo??? krwi dostarczanej do p??uc, gdzie nast?puje wymiana gazowa, a w tym samym polepsza si? dzia??anie uk??adu oddechowego,

  - masa?? po??rednio wp??ywa na uk??ad pokarmowy poprawiaj?c jego ukrwienie przez co poprawia si? trawienie, przyswajanie substancji od??ywczych, a tak??e przyspiesza wydalanie z przewodu pokarmowego produkt??w nie strawionych,

  - poprawia si? czynno??? filtracyjna nerek, tym samym po masa??u zwi?ksza si? ilo??? wydalanego moczu,

   

  Cena: ca??kowity :80

              Cz???ciowy:40

  DRENA?? LIMFATYCZNY

   

  Drena?? limfatyczny zwany jest inaczej masa??em limfatycznym polega na zastosowaniu okre??lonych technik w formie przepychaj?cej , przesuwaj?cej , wyciskaj?cej , t??ocz?cej w celu usprawnienia kr???enia limfy . Do g????wnych zada?? drena??u nale??y : przeciwdzia??anie lub likwidacja obrz?k??w zapalnych , ch??onnych i zastoinowych oraz przyspieszenie usuni?cia z organizmu produkt??w przemiany materii. Drena?? limfatyczny jest jedn? z metod leczenia fizykalnego . Za zastosowanie odpowiednich r?koczyn??w , pozwala na usprawnienie kr???enia limfy , przeciwdzia??aj?c powstaniu chor??b wywo??anych jej zastojem , jak r??wnie?? likwiduj?c obrz?ki zastoinowe , zapalne , onkotyczne i ch??onne. Pozwala tak??e na usprawnienie przepychu limfy po przebytych chorobach zaka??nych i nowotworowych przyspieszaj?c powr??t do zdrowia. Wraz z innymi zabiegami pomaga w zwalczaniu cellulitu oraz wspomaga procesy odchudzania.

   

              Cena: 80

   

   

  MASA?? SPORTOWY

   

  Masa?? sportowy jest specyficzn? odmian? masa??u dedykowan? dla os??b uprawiaj?cych sport profesjonalnie oraz amatorsko. Jest r??wnie?? doskona??ym uzupe??nieniem odnowy biologicznej dla os??b aktywnych. Ka??dy sport wi???e si? z przygotowaniem do wysi??ku, wysi??kiem w??a??ciwym oraz regeneracj? po wysi??ku. Dlatego te?? masa?? sportowy tak??e dzieli si? na :

  -masa?? przedstartowy,

  -masa?? startowy,

  -masa?? powysi??kowy,

  -masa?? podtrzymuj?cy.

   

  W zale??no??ci od uprawianej dyscypliny sportowej masa??owi sportowemu poddaje si? potrzebne cz???ci cia??a. Masa?? dostosowywany jest ??ci??le do sportowca (osoby aktywnej) pod k?tem si??y dawkowania, cz?stotliwo??ci oraz czasu jego trwania.

   

              Cena:80

   

   

   

   

  MASA?? PUNKTOWY

   

  Masa?? punktowy ma bardzo pozytywny wp??yw na zdrowie i kondycj? cz??owieka. Pomaga przede wszystkim roz??adowa? napi?cie mi???niowe, kt??re mo??e powodowa? b??l g??owy, zm?czenie, senno???, brak ochoty do dzia??ania i og??lne z??e samopoczucie. Akupresura pomaga na wiele dolegliwo??ci, w??r??d kt??rych mo??na wymieni?:

  -b??l karku wynikaj?cy z braku aktywno??ci fizycznej;

  -napi?cie karku wywo??ane utrzymywaniem przez wiele godzin tej samej pozycji, np. przy pracy na komputerze lub czytaniu ksi???ki;

  -b??l mi???ni spowodowany nadmiernym wyzi?bieniem, np. wywo??any prowadzeniem samochodu przy otwartym oknie;

  -napi?cie mi???niowe wywo??ane nieprawid??ow? pozycj? podczas snu;

  -napi?ciowe b??le g??owy zwi?zane ze zbyt du??? ilo??ci? wypitej kawy, prac? przy komputerze, silnymi emocjami;

  -zatokowy b??l g??owy;

   

              Cena:80

   

  MASA?? KOSMETYCZNY

   

  Masa?? kosmetyczny jest stosowany przede wszystkim w celach profilaktyczno-piel?gnacyjnych. Nast?puje lepsze ukrwienie sk??ry, a w zwi?zku z tym pe??niejsze jej natlenienie, od??ywienie, oczyszczenie. Cera nabiera blasku.Sk??ra staje si? bardziej j?drna, dochodzi do sp??ycenia si? zmarszczek, odm??adza. Masa?? twarzy ponadto ??wietnie relaksuje.

   

              Cena:40

   

  MASA?? BA??K? CHI??SK?

   


  Masa?? Ba??k? chi??sk? poprawia mikrokr???enie sk??ry i przyspiesza wch??anianie substancji czynnych zawartych w specjalnie dobranych preparatach. Rozbija tkank? t??uszczow?, przyspiesza proces lipolizy, usuwa toksyny i wyg??adza sk??r?. ??wietnie sprawdza sie jako zabieg uj?drniaj?cy, antycellulitowy i modeluj?cy sylwetk? .

   

   

  Efekty:

  -redukcja cellulitu

  -uj?drnienie sk??ry

  -modelowanie sylwetki

  -poprawa kolorytu sk??ry

  -zmniejszenie obrz?k??w

  -detoksykacja

   

              Cena: ca??kowity :80

              Cz???ciowy:40

   

 • Cennik

  STREFA DAMSKA W??osy kr??tkie | ??rednie | d??ugie

  Mycie+strzy??enie

  50

  60

  80

  Fryzury okoliczno??ciowe (fale,loki)

  70

  90

  110

  Fryzura wieczorowa (kok)

  -

  140

  160

  Strzy??enie grzywki

  10

  10

  10

  Fryzura ??lubna

  -

  200250

  Kolor+modelowanie

  140

  160

  170

  Kolor+strzy??enie

  170

  190

  210

  Kolor+dekoloryzacja odrostu+strzy??enie

  220

  240

  250

  Odrost

  90

  100

  110

  Kolor+refleksy

  160

  170

  180

  Kolor+refleksy+strzy??enie

  190

  210

  220

  Dekoloryzacja wszystkich w??os??w

  110

  140

  160

  Podci?cie ko??c??wek

  40

  40

  40

  Baleyage+strzy??enie

  -

  200

  240

  Ombre hair na w??osy

  -

  160

  180

  Ombre hair na w??osy +strzy??enie + stylizacja

  -

  190

  200

  Headlains

  140

  160

  180

  Headlains+strzy??enie

  170

  195

  210

  Prostowanie keratyn?

  -

  360

  390

  Mycie+Prostowanie prostownic?

  -

  40

  50

  Kuracja regeneruj?ca w??osy

  50

  50

  50

  Kuracja regeneruj?ca w??osy+ampu??ka

  60

  70

  80

  Pojedy??cze refleksy

  65

  75

  85

  Flamboyage

  -

  190

  240

  Flamboyage+strzy??enie+modelowanie

  -

  250

  270


  MASA??E Ca??kowity | Cz???ciowy


  Klasyczny

  80

  40

  Drena?? limfatyczny

  80

  Masa?? sportowy

  80

  Masa?? punktowy

  80

  Masa?? kosmetyczny

  40

  Masa?? Ba??k? Chi??sk?

  80

  40 • Cennik

  STREFA M?SKA

  Strzy??enie

  30

  Strzy??enie zarostu maszynk?

  25

  Strzy??enie + mycie

  40

  Pigmentacja kolor

   

  50

  Kuracja

  40


 • Cennik

  STREFA DZIECI?CA

  Strzy??enie

  25 • O nas

  W naszym salonie ka??dy klient traktowany jest indywidualnie, k??adziemy r??wnie?? du??y nacisk na najwy??sz? jako??? us??ug, u??ywamy tylko wysokiej klasy, profesjonalnych kosmetyk??w firmy LANDOLL TIGI GOLDWELL oraz dbamy o mi??? atmosfer?, aby wszyscy nasi klienci czuli si? u nas wyj?tkowo i komfortowo, co potwierdzaj? pochwa??y odwiedzaj?cych.

  Podczas us??ugi ka??dy klient mo??e napi? si? pysznej kawy, pos??ucha? dobrej muzyki.

  Zatrudniamy do??wiadczonych i profesjonalnych stylist??w, kt??rzy dopasuj? Pa??stwu odpowiedni? fryzur? oraz doradz? w zakresie stylizacji, doboru kosmetyk??w oraz piel?gnacji w??os??w. Ka??dego miesi?ca styli??ci naszego salonu uczestnicz? w szkoleniach prowadzonych przez firm? Landoll Goldwell aby zaoferowa? Pa??stwu najnowsze trendy mody i stylistyki fryzjerskiej.

  Opr??cz us??ug fryzjerskich oferujemy r??wnie?? szerok? gam? profesjonalnych kosmetyk??w marki Landoll w atrakcyjnych cenach, kt??re nie s? dost?pne w sklepach. Jedynym celem naszej pracy nie jest tylko strzy??enie i farbowanie, ale r??wnocze??nie dbamy o zadowolenie Pa??stwa z w??asnego wygl?du, oraz ??eby Pa??stwo podczas wizyty w naszym salonie czuli si? komfortowo, wypocz?ci i zadowoleni z naszych us??ug


 • Kontakt

  Salon Fryzjerski Ostre Ci?cia
  Strumykowa 35
  03-138 Warszawa

  OSTRECIECIA.PL

  Telefon:
  Email:
  Godz. otw.:

  +48 570-918-777
  salon@ostreciecia.pl
  Pn-Pt 10-20 | Sob. 9-15  Gdzie jesteśmy

  Formularz kontaktowy

  Imię:
  Tel:
  E-mail:
  Temat:
  Wiadomość:
    Podaj wynik: × =